top of page

אלבום תמונות 

השם דורות מהוה ראשי תיבות של השמות דב, רבקה ותרצה הוז שנספו בתאונת דרכים ב-1940.


דב הוז היה ממנהיגי תנועת העבודה וההסתדרות ומפעיליה המרכזיים של ההגנה.


הקבוץ עלה על הקרקע בשנת 1941 ע"י גרעין יוצאי גרמניה, אשר אליו הצטרפו בוגרי עליית נוער מאפיקים ומכנרת, קבוצות חברים מלטביה, צ'כיה וארצות נוספות.

בדורות חיים כ-300 חברים וחברות, חלקם בחברות מלאה וחלקם בעצמאות כלכלית.

 

הפעילות המשקית מתבססת בעיקר על תעשייה וחקלאות. 


הקיבוץ יוזם ומתפתח בשנים האחרונות בתחומי הקהילה והכלכלה ומבצע פעילות רחבה להשלמת כל ההיבטים של שינוי אורחות החיים, צמיחה דמוגרפית, בנייה וצמיחה כלכלית, כדי לבסס את הקיבוץ ולפתח אותו.

bottom of page